Taryfa za wodę – aktualny wniosek na rok 2021

Dnia 22 marca zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z 17 marca 2021 r. Jego treść zmieniła wymagania dotyczące wniosku o zatwierdzenie taryfa za wodę 2021. Novum polega na obowiązku wskazania czy gmina podjęła uchwalę obejmującą dany termin aglomeracją. Ponadto wniosek musi również zawierać: projekt taryfy, uzasadnienie wniosku, sprawozdania finansowe sporządzone w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych, informację dotyczącą korzystania z usług hurtowego zakupu wody lub odprowadzania ścieków za ostatnie trzy lata obrotowe, tabele od A do I (załączone do rozporządzenia). Uzasadnienie wniosku powinno zawierać zakres świadczonych usług, regionalne warunki świadczenia dotyczące dostarczania wody oraz ich predyspozycje do zmian, standardy jakimi wyróżniają się usługi (jak również oczekiwania w związku z ich poprawą usług – wprowadzenie innowacji itp.), koszty związane z działalnością oraz załączniki stanowiące dowód na przywołane informacją.